Obowiązuje od dnia 27.11.2012

 

§ 1

Definicje:

Ilekroć w regulaminie sklepu internetowego patera.pl używane są następujące określenia, przyjmują one znaczenie przypisane im poniżej:

1. Sklep PATERA - Sklep internetowy www.patera.pl jest własnością firmy
”PATERA” - Dorota Tomasiewicz z siedzibą w Warszawie,
ul. Władysława Broniewskiego 37, NIP 1181764930, zwany dalej
sklep PATERA.

2. Kontakt - kontakt ze sklepem PATERA:

a. adres internetowy: www.patera.pl

b. mail: sklep@patera.pl

c. telefon: 22 633 00 53 lub 600 60 56 56

d. osobisty: Sklep PATERA ul. Władysława Broniewskiego 37, Warszawa 01-716

3. Kupujący - Zamówienie w sklepie PATERA może złożyć: Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem, że jej zameldowanie lub siedziba znajduje się na terytorium Polski zwanym dalej Kupującym

4. Tryb realizacji zamówienia - Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Przyjmuje ono następujące po sobie fazy realizacji:

a) złożenie zamówienia – jest pisemną deklaracją kupna wybranego towaru w określonej ilości i przesłaną do sklepu PATERA

b) potwierdzenie złożenia zamówienia – jest automatycznie generowaną wiadomością z systemu koszyka sklepu PATERA, potwierdzającą złożenie zamówienia przez klienta.

c) potwierdzenie realizacji zamówienia – jest pisemnym potwierdzeniem możliwości wysyłki kompletnego zamówienia złożonego przez klienta i przyjmuje postać:

- w przypadku wystarczających stanów magazynowych, informacji e-mail wygenerowanej automatycznie z systemu koszyka sklepu PATERA o przekazaniu zamówienia kurierowi lub pisemnej informacji zwrotnej od obsługi klienta sklepu PATERA potwierdzającej wysyłkę zamówienia

- w przypadku braku odpowiednich stanów magazynowych, pisemnej informacji zwrotnej od obsługi klienta deklarującej możliwe terminy realizacji złożonego zamówienia. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na proponowane terminy. Wówczas zamówienie ulega anulowaniu. Jeśli klient wyrazi zgodę na proponowane terminy kompletacji zamówienia, wówczas zamówienie będzie realizowane wg. zaakceptowanego obustronnie terminu odroczonej realizacji zamówienia.

d) odroczony termin realizacji zamówienia – to późniejszy termin realizacji zamówienia podyktowany brakiem stanów magazynowych zamówionych towarów. Zamówienie realizowane według odroczonego i obustronnie zaakceptowanego terminu nie oznacza nienależytą realizację zamówienia i nie stanowi podstawy do anulowania realizacji zamówienia.

5. Towary - towary oferowane przez sklep PATERA, są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych, posiadają stosowne opakowania.

6. Dokument zakupu - Na zakupiony towar sklep PATERA wystawia paragon lub fakturę VAT.

7. Ceny – wyrażone są w walucie polskiej i zawierają 23% podatku VAT. Obowiązującą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie składania zamówienia przez Kupującego na stronie sklepu internetowego – potwierdzana ponownie w potwierdzeniu złożonego zamówienia.

9. Złożenie prawidłowego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego niniejszego Regulaminu.

 

& 2

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza w czasie rejestracji konta użytkownika w systemie patera.pl, który wykorzystywany jest w czasie składania przez użytkownika zamówień na dany towar.

2. Złożenie zamówienia jest potwierdzane automatyczną wiadomością wygenerowaną przez system. Brak potwierdzenia złożenia zamówienia, może oznaczać błąd systemowy lub innym problem informatyczno-techniczny, co oznacza brak przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. W przypadku odpowiednich ilości stanów magazynowych, zamówienie zostanie zatwierdzone poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia i powiadomienie kupującego drogą elektroniczną o przekazaniu przesyłki kurierowi.

4. W przypadku braku odpowiednich stanów magazynowych, klient otrzyma pisemną bądź telefoniczną informację zwrotną od obsługi klienta deklarującą najbliższy możliwy termin kompletacji/realizacji złożonego zamówienia. Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie terminu realizacji, anulowanie całości zamówienia) lub innego wg ustaleń ze sklepem PATERA.

5. Wszelkie zmiany dokonywane w zamówieniu muszą uzyskać ponowne potwierdzenie od obsługi sklepu PATERA.

6. W przypadku towarów nie objętych dostępną na stronie sklepu PATERA ofertą, takie zamówienie objęte jest koniecznością wpłaty zadatku, przy czym zadatek może zostać uiszczony w postaci gotówki lub wpłaty na konto bankowe sklepu dopiero po pisemnym potwierdzeniu realizacji zamówienia. Wpłaty dokonane przed potwierdzeniem realizacji zamówienia będą zwracane klientom w wartości pomniejszonej o opłaty bankowe, a na sklepie PATERA nie będzie ciążyć odpowiedzialność realizacji zamówienia towarów z poza oferty.

7. Sklep PATERA wystawia dokument sprzedaży na zamówiony towar (paragon lub fakturę), który jest potwierdzeniem zawartej umowy kupna – sprzedaży.

 

& 3

PŁATNOŚCI

1. Kupujący za zamówione towary może wybrać następujące formy płatności:

a. przelew bankowy na konto sklepu: 24 1240 6319 1111 0010 4709 2250

(w treści należy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz nr. zamówienia)

b. za pobraniem – należność pobiera kurier (płatność pobierana jest w gotówce i musi być równa kwocie widniejącej w podsumowaniu złożonego zamówienia, gdyż kurier nie ma obowiązku wydawania reszty. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie należnej kwoty)

c. gotówką - wyłącznie przy zamówieniach z odbiorem osobistym w sklepie PATERA w Warszawie, ul. Władysława Broniewskiego 37. Jednocześnie informujemy iż chwilowo, aż do odwołania nie możliwa jest płatność kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, za co serdecznie przepraszamy.

2. W przypadku dokonania przedpłaty (nie traktowanej jako zadatek) złożonego zamówienia, które zostanie anulowane w całości lub w części, sklep PATERA zwraca wartość dokonanej przedpłaty odpowiednio w całości lub w części.

 

&4

DOSTAWA

Dostawa towaru w formie wysyłki

1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2. Sklep PATERA przekazuje towar firmie kurierskiej w ciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem. W przypadku płatności przelewem w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu PATERA, jeśli stany magazynowe są wystarczające lub 2-ch dni roboczych od potwierdzonego obustronnie terminu realizacji zamówienia.

3. Sklep PATERA nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Przybliżony czas dostarczenia przesyłki to 2dni. Kurierzy dostarczają przesyłki w godzinach 8 – 16 (w przypadku standardowych opcji dostawy), pod wskazany w zamówieniu adres. Klient ma możliwość wyboru dodatkowych opcji dostawy, które przy dodatkowej opłacie, indywidualnie dopasują tryb i porę dostawy przesyłki kurierskiej.

4. Przed zapakowaniem towar jest szczegółowo sprawdzany, a następnie odpowiednio zabezpieczany i pakowany, tak by w czasie transportu nie uległ zniszczeniu. Paczka posiada znaki ostrzegawcze (ostrożnie szkło, góra).

5. Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera sprawdzić, czy:

a. opakowanie i jego zawartość została dostarczona w sposób komplety i nieuszkodzony oraz czy nie nosi znamion ingerencji osób trzecich (tzn. nie została rozcięta przesyłka w sposób, umożliwiający dostęp do wnętrza osobom nieupoważnionym, a następnie ponownie sklejona),

b. powstały w czasie transportu jakieś uszkodzenia, pęknięcia oraz wyszczerbienia towaru

c. przesłany towar zgadza się z zamówieniem, a każdy element zamówienia posiada pieczątkę certyfikującą sprawdzenie towaru przez obsługę sklepu PATERA przed jego wysłaniem do klienta.

6. W przypadku stwierdzenia niekompletności zamówienia lub uszkodzenia towaru należy spisać w obecności kuriera, (który posiada stosowny formularz) protokół strat. Protokół spisany w sposób określony właściwymi przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr. 50, poz 601) podpisany przez kuriera i Klienta jest podstawą do zgłaszania reklamacji w przypadku braków lub uszkodzenia dostarczonych produktów.

7. Uszkodzony towar wraz z dowodem zakupu oraz podpisanym przez kuriera i Kupującego protokołem szkód należy niezwłocznie przesłać na adres Sklepu PATERA. Wówczas zostanie on wymieniony na nowy lub w przypadku braku takiej możliwości, zostaną zwrócone na konto klienta pieniądze, jeśli przy złożeniu zamówienia klient dokonała płatności przelewem na konto sklepu PATERA.

8. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w §4 pkt 5 Kupujący winien jest niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu PATERA i poinformować o zaistniałym stanie faktycznym oraz domówić kwestię zwrotu towaru.

 

Odbiór osobisty

1. Odbiór osobisty może być zrealizowany po wcześniejszym uzyskaniu potwierdzenia realizacji zamówienia formie e-mail, sms lub telefonicznej

2. Zamówiony towar należy odebrać w Sklepie PATERA w Warszawie,
ul. Władysława Broniewskiego 37, w przeciągu 3ch dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zrealizowanego zamówienia. Po tym czasie zamówienie ulega anulowaniu. Towar można odebrać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, a w sobotę 10.00 – 14.00

3. Obsługa Sklepu PATERA dokona w obecności Kupującego sprawdzenia towaru pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń czy wad fizycznych.

4. Zakupiony towar na miejscu w siedzibie firmy, nie podlega zwrotowi.

 

&5

KOSZTY TRANSPORTU

1. Do ceny towaru dostarczanego za pośrednictwem firmy kurierskiej doliczana jest opłata za przesyłkę.

2. Podstawowy koszt przesyłki do 30kg w godzinach od 8.00 do 16.00 wynosi 21zł. Przy zamówieniach płatnych przy odbiorze koszt przesyłki powiększony zostaje o 4zł. Dodatkowe opcja dostarczenia przesyłki są uzgadniane indywidualnie na życzenie klienta.

& 6

ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA

Kupującego

1. Zamówiony towaru nie został dostarczony pod wskazany w umowie adres w ciągu 21 dni roboczych od daty potwierdzenia realizacji złożonego zamówienia.

2. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia, do czasu nie otrzyma potwierdzenia realizacji zamówienia ze sklepu PATERA.

3. Kupującemu zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. „o ochronie niektórych praw konsumentów […]”, (Dz. U. Nr. 22 poz. 271) przysługuje prawo do rezygnacji z zakupionego w sklepie PATERA towaru w formie pisemnej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia chęci jego zwrotu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy:

- towar nie został uszkodzony,

- nie był używany, a więc nie zostały zlikwidowane zabezpieczenia towaru świadczące o jego nowości, zamieszczane przez obsługę sklepu PATERA tuż przed wysłaniem towaru do klienta.

- nie został odesłany niekompletny

- nie został odesłany w oryginalnym opakowaniu i zabezpieczony przed możliwością przemieszczania się.

4. Do towaru należy dołączyć oświadczenie o zwrocie, dowód zakupu (paragon lub faktura) i kopię dokumentu przewozowego firmy kurierskiej z datą dostarczenia.

5. Koszt zwrotu towaru (koszt pakowania + koszt wysyłki) pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi. W przypadku zamówień w których koszt dostawy pokrywał sklep, zostawiamy sobie prawo do potrącenia wartości kosztów transportu od zwracanej klientowi kwoty towaru.

6. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w przeciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

    

Sklepu PATERA

1. Sklep PATERA, może odstąpić od realizacji zamówień, budzących wątpliwości, co do wiarygodności Kupującego.

2. Kwota należności za towar (w przypadku płatności w formie przelewu) nie została zaksięgowana na koncie sklepu PATERA do 5 dni roboczych od dnia wygenerowania przez system potwierdzenia złożonego przez klienta zamówienia.

3. Zamówiony towar z opcją odbioru osobistego nie został odebrany w terminie 3-ch dni od daty potwierdzenia realizacji zamówienia.

4. Kupujący po raz trzeci dokonuje zamówienia na towar w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nie realizując poprzednich dwóch zamówień.

5. Brak jest odpowiedniej ilości towaru w magazynie. Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany mailem lub telefonicznie przez obsługę sklepu PATERA.

 

& 7

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące okoliczności opisanych w § 4 pkt 5 – 8 będą rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu reklamowanego towaru w raz z dowodem zakupu i podpisanym protokołem szkód. Jest to warunek konieczny by Kupujący mógł otrzymać nowy pełnowartościowy produkt lub zwrot gotówki na wskazane konto w przypadku, gdy przy złożeniu zamówienia klient dokonał płatności przelewem, a kwota ta została zaksięgowana na koncie sklepu PATERA. O decyzji w sprawie reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pisemnie w mailu lub telefonicznie.

2. Zwracany towar musi być przez Kupującego zapakowany w oryginalne opakowanie i staranie zabezpieczony (poszczególne części nie mogą się przemieszczać i muszą być zabezpieczone papierem lub folią ), aby uniemożliwić uszkodzenie w trakcie transportu.

3. Z kolei reklamacje dotyczące wad produkcyjnych towaru prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy widniejący na stronie sklepu PATERA, bądź na adres sklep@patera.pl. Wówczas poprosimy Państwa o odesłanie nam towaru do którego należy dołączyć koniecznie dowód zakupu (paragon lub fakturę) z podkreśloną pozycją reklamowaną i opisem wady. Po przyjęciu zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki odpiszemy, czy reklamacja została uznana przez producenta. Jeśli tak wymienimy produkt na pełnowartościowy, a w razie wyczerpania nakładu zaproponujemy inne dostępne w naszym sklepie produkty, bądź obniżymy cenę zakupionego towaru, a różnicę cenową prześlemy na wskazane konto lub zwrócimy pełną wartość towaru wraz z kosztami przesyłki. W przypadku nie uznania reklamacji przez producenta odeślemy z powrotem na koszt klienta reklamowany towar.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a. Imię i nazwisko

b. Datę oraz numer zamówienia

c. Opis wady.

5. Sklep zastrzega sobie, iż niewielkie różnice, krzywizny, nakłucia czy pęcherzyki powietrza występujące w produktach porcelanowych i szklanych, a także niewielkie różnice w ręcznym zdobieniu, są wynikiem procesów technologicznych w trakcie wytwarzania i ich produkcji, a więc nie podlegają reklamacji. Nadmieniamy, iż jakość produktów sprawdzana jest według norm unijnych, jeszcze na miejscu w zakładzie produkcyjnym co od razu pozwala stwierdzić, czy jest on zakwalifikowany jako pełnowartościowy i nadający się do sprzedaży, czy też nie.

6. Parametry towarów podane na stronie www.patera.pl są podane orientacyjnie. Towar z różniącymi się parametrami od podanych w sklepie nie podlega reklamacji, chyba, że różnice są istotne.

7. Sklep PATERA nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas Sklep PATERA towarów.

8. Wszelkie inne reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie dowodu zakupu.

 

& 9

OCHRONA DANYCH

1. Dane osobowe podane w trakcie rejestracji na stornie patera.pl, są przetwarza wyłącznie w celach realizacji zamówienia przez sklep PATERA i nie są, ani nie będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr. 101 z 2002r. poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr. 100, poz. 1024), z wyjątkiem:

- Sklep PATERA ma prawo, a klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych firmie kurierskiej dostarczającej zamówiony towar.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

 

& 10

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1. Wszystkie zamieszczone na stronie www.patera.pl informacje oraz zdjęcia, są własnością firmy „PATERA” – Dorota Tomasiewicz i są chronione prawami autorskimi.

2. Wszelkie próby kopiowania i rozpowszechniania ich dla celów handlowych, czy komercyjnych na innych stronach internetowych bądź do innych celów bez zgody właściciela, są zabronione i grożą sankcjami odszkodowawczymi przewidzianymi w odpowiednich przepisach prawa.

3. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia umieszczone na stronie sklepu służą w celach informacyjnych. W zależności od właściwości i konfiguracji sprzętu komputerowego klientów, mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorystyce zdjęć oferowanych produktów.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich własności. 

 

& 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep PATERA nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody powstałe w wyniku korzystanie ze świadczonych usług, które nie powstały z jego przyczyny.

b. za błędy popełnione przez kupującego w trakcie podawania danych przy rejestracji lub w formularzu zamówienia, w wyniku czego przesyłka nie została dostarczona do adresata, bądź dotarła z opóźnieniem.

c. nie bierze także odpowiedzialności za wejście w posiadanie przez osoby trzecie hasła do Konta Użytkownika widniejącego na stronie Sklepu.

2. Sklep PATERA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany cen, oraz innych zmian dokonywanych na stronie internetowej sklepu, o których Kupujący zostanie natychmiast poinformowany.

3. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży, będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964r., Nr 43, poz. 296 z późn. Zm.)