Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe podane w trakcie rejestracji na stornie patera.pl, są przetwarza wyłącznie w celach realizacji zamówienia przez sklep PATERA i nie są, ani nie będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr. 101 z 2002r. poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr. 100, poz. 1024), wyjątek stanowi:

- Sklep PATERA ma prawo, a klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych firmie kurierskiej dostarczającej zamówiony towar.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.